Logo Gmina Ciepielów

News

News zdjęcie id 864

Ogłoszenie o naborze wniosków na wykonanie montażu ekologicznych źródeł ciepła ze środków budżetowych gminy Ciepielów

14.04.2023

Wójt Gminy Ciepielów na podstawie Uchwały Nr XXXIX/218/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie regulaminu udzielania i trybu postępowania w sprawie regulaminu i trybu postępowania udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinansowanie montażu ekologicznych źródeł ciepła ze środków budżetowych Gminy Ciepielów ogłasza nabór wniosków na wykonanie montażu ekologicznych źródeł ciepła ze środków budżetowych gminy Ciepielów.

Wnioski można składać w terminie od 15.04.2023 do 30.04.2023 w Urzędzie Gminy w Ciepielowie pokój nr 9 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 7.15 do 15.15

oraz za pośrednictwem:

 • poczty tradycyjnej;
 • platformy ePUAP ( adres ugciepielow/skrytka ) - pismo ogólne do podmiotu publicznego, skan lub zdjęcie wypełnionego wniosku dodajemy jako załącznik do pisma;

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na wykonanie montażu ekologicznych źródeł ciepła ze środków budżetowych gminy Ciepielów zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów:

 1. wypełniony formularz wniosku o udzielenie dotacji – Załącznik nr 1 do Regulaminu,
 2. w przypadku współwłasności nieruchomości, oświadczenie współwłaścicieli dotyczące wyrażenia zgody na realizację zadania polegającego na wykonaniu instalacji kolektorów słonecznych – załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie dotacji,
 3. Oświadczenie o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie – załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie dotacji,,
 4. oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację zadania przez najemcę – załącznik nr 3 do wniosku o udzielenie dotacji – jeżeli dotyczy.

 


Załączone pliki:

Wniosek oraz wymagane załączniki na dofinansowanie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI NA MONTAŻ EKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH GMINY CIEPIELÓW – OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 30.06.2024 ROKU

  UCHWAŁA Nr XXXIX/218/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie regulaminu i trybu postępowania udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinansowanie montażu ekologicznych źródeł ciepła ze środków budżetowych Gminy Ciepielów

 


REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI NA MONTAŻ EKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH GMINY CIEPIELÓW – OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 30.06.2024 ROKU

 

§ 1. Cel dofinansowania

 1. Przyznawanie dotacji na wykonanie montażu ekologicznych źródeł ciepła ze środków budżetowych gminy Ciepielów jest programem wieloletnim.
   
 2. Regulamin określa udzielanie dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM2,5; PM10, benzo(a)pirenu, emitowanych do atmosfery w wyniku spalania paliw kopalnych i stałych do ogrzewania budynków oraz propagowania technologii służących wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców gminy Ciepielów.

 

§ 2. Pomioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie dotacji

 1. Wsparcie finansowe zadania polegającego na wymianie starego kotła do centralnego ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła lub instalacji ekologicznego źródła ciepła w nowo budowanym budynku następować będzie w formie dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.
   
 2. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.
   
 3. Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty, o których mowa w ust. 2, będące właścicielami nieruchomości, położonych na terenie gminy Ciepielów lub posiadające inny tytuł prawny do władania nimi.
   
 4. Dotacje do nieruchomości, na których podmioty prowadzą działalność gospodarczą stanowią pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r., o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 708 z późń. zm.), jej udzielenie następuje uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej, a do jej udzielenia stosuje się przepisy:
 1. Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r., w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. L. Nr 352 z 2013r., str. 1). Udzielenie pomocy de minimis zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem obowiązującym do dnia 31 grudnia 2023r. z możliwością stosowania jego przepisów w 6 miesięcznym okresie przejściowym od daty jego wygaśnięcia odbywała się będzie do 30 czerwca 2024r.
 2. Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r., w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE.L. Nr 352 z 2013r., str. 9 z późń. zm.).
 3. Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze ryboustwa i akwakultury (Dz.U. UE L 190 z 28.06.2014 r., s. 45, z późn. zm.)

  5. Wnioskodawca tylko jednokrotnie może ubiegać o przyznanie dotacji na wymianę kotła do centralnego ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła w okresie obowiązywania regulaminu.
   

§ 3. Przedmiot dofinansowania

 1. Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia zlokalizowane na terenie Gminy Ciepielów, tj. wymiana istniejących starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła lub montażu w nowo wybudowanych budynkach, w których nie było zainstalowanych kotłów do centralnego ogrzewania ekologicznego źródła ciepła, do których zalicza się:
  1) kotły na paliwa stałe lub biomasę (z wyjątkiem kotłów opalanych węglem, w tym tzw. „ekogroszkiem”) charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012), spełniających wymogi dotyczące ekoprojektu (ekodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe,
  2) kotły gazowe,
  3) kotły na lekki olej opałowy,
  4) kotły zasilane prądem elektrycznym,
  5) pompy ciepła - posiadające certyfikat zgodności z jedną z normą: PN-EN14511 lub PN-EN12309 lub PN-EN16147 lub PN-EN15879-1.

Zastrzeżenia:

 1. dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe,
 2. wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności CE,
 3. inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj.: posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia.
 4. w przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej wnioskiem, zasilanych paliwami stałymi, za wyjątkiem:

- wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,

- kominków,

- pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne,

- pieców objętych ochroną konserwatorską.

e) Beneficjent zobowiązany będzie do zakupu i montażu urządzenia grzewczego spełniającego wymogi dotyczące ekoprojektu (ekodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, które posiada certyfikat potwierdzający uzyskanie wymaganych parametrów urządzenia grzewczego zgodne z wskazaną powyżej normą.

 

§ 4. Koszty podlegające i nie podlegające dofinansowaniu

 1. Koszty podlegające dofinansowaniu:
 1. kosztem kwalifikowanym jest koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła, o których mowa w § 3 ust. 1, poniesiony od dnia zawarcia umowy z Gminą Ciepielów,
 2. dotacją mogą być objęte wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy oraz spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski,
 3. za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku.

  2. Koszty nie podlegające dofinansowaniu:
  a) koszt przygotowania dokumentacji technicznej, koniecznej do realizacji zadania,
  b) koszt demontażu starego źródła ciepła,
  c) koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej i zawarciem umowy.

 

§ 5. Zasady dofinansowania

 1. Gmina Ciepielów udzieli dotacji uprawnionemu wnioskodawcy / beneficjentowi w wysokości 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) .
   
 2. Finansowanie przedsięwzięć określonych w niniejszym Regulaminie następuje z budżetu Gminy Ciepielów.
   
 3. Wzór wniosku o udzielenie dofinansowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
   
 4. Wniosek o udzielenie dofinansowania dostępny jest na stronie internetowej Gminy: www.ciepielow.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów.

 

§ 6. Tryb postępowania w sprawie udzielenia i rozliczania dotacji

 1. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na montaż ekologicznego źródła ciepła zobowiązany jest złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Ciepielowie komplet dokumentów:
 1. wypełniony formularz wniosku o udzielenie dotacji – Załącznik nr 1 do Regulaminu,
 2. w przypadku współwłasności nieruchomości, oświadczenie współwłaścicieli dotyczące wyrażenia zgody na realizację zadania – załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie dotacji,
 3. oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie – załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie dotacji,
 4. oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację zadania przez najemcę – załącznik nr 3 do wniosku o udzielenie dotacji.

  2. Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji, która stanowić będzie dla niego pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, do wniosku o dofinansowanie zobowiązany jest przedłożyć dokumenty i informacje określone w art.37 ust.1 lub art. 37 ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 743 z późń. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) lub w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121 poz. 810), tj: przedstawienie podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

  3. Nabór wniosków o przyznanie dotacji odbywa się co roku w dniach 15 – 30 kwietnia. Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie opublikowane poprzez wywieszenie na stronie internetowej www.ciepielow.pl  oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie.

  4. Prawidłowo złożony wniosek musi być opatrzony podpisem Wnioskodawcy i zawierać wymagane załączniki.

  5. Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie na bieżąco wg kolejności złożenia kompletnego wniosku (decyduje data złożenia) oraz wytycznych zawartych w Regulaminie do czasu wyczerpania alokacji środków przeznaczonych w budżecie Gminy Ciepielów na dany rok budżetowy.

  6. Złożone kompletne wnioski o dotację niezakwalifikowane do dofinansowania w danym roku budżetowym ze względu na wyczerpanie alokacji przechodzą na rok kolejny.

  7. W przypadku stwierdzenia, że złożony wniosek jest niekompletny, Wnioskodawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty telefonicznego powiadomienia uzupełnić wniosek. W przypadku niedotrzymania określonego terminu wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

  8. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę do zawarcia stosownej Umowy dotacji pomiędzy Gminą Ciepielów, a Wnioskodawcą / Beneficjentem.

  9. Ustala się następujący tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji:
  a) złożenie kompletnej dokumentacji, o której mowa w §6 ust. 1,
  b) przeprowadzenie weryfikacji formalnej złożonego wniosku w terminie 30 dni od dnia jego złożenia,
  c) zawiadomienie Wnioskodawcy o terminie zawarcia Umowy,
  d) realizacja zadania przez Wnioskodawcę,
  e) złożenie przez Wnioskodawcę rozliczenia dotacji – załącznik nr 2 do regulaminu.

Wójt gminy zaprasza

<p>Artur Szewczyk</p>

Artur Szewczyk

Urząd Gminy w Ciepielowie

ul. Czachowskiego 1
27-310 Ciepielów
tel./fax: 48-37-88-080
e-mail: gmina@ciepielow.pl 

Przyjęcia Interesantów:
poniedziałek - piątek:
w godz: 7:15 -15:15

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.