Logo Gmina Ciepielów

News

News zdjęcie id 848

Ciepielów Miastem

24.02.2023

Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Ciepielów !

Dlaczego chcemy przywrócenia praw miejskich dla miejscowości CIEPIELÓW ?

W 2023 roku przypada 160 rocznica wybuchu powstania styczniowego, a tym samym rocznica utraty praw miejskich, za udzielone przez mieszkańców gminy Ciepielów wsparcie dla powstańców styczniowych.

W związku z propozycją Prezesa Rady Ministrów w sprawie możliwości przywrócenia praw miejskich dla miejscowości, które utraciły te prawa po powstaniu styczniowym, uznaliśmy, iż jest to odpowiedni moment do przeprowadzenia konsultacji społecznych i wystąpienia z wnioskiem o ich odzyskanie. Przywrócenie praw miejskich nie będzie możliwe bez Państwa zaangażowania.

Ciepielów to miejscowość o dużym znaczeniu historycznym, dużym potencjale kulturalnym i  turystycznym na mapie południowo - wschodniego województwa mazowieckiego.

Ciepielów był miastem od 1584 roku z nadania praw miejskich przez króla Zygmunta Augusta, a status miasta utracił 1869 roku dekretem carskim po upadku Powstania Styczniowego, co niewątpliwie związane było z faktem historycznym wkroczenia do miasta w czasie Powstania Styczniowego oddziału Dionizego Czachowskiego i uroczystego nabożeństwa w Ciepielowskim kościele wraz z odczytaniem dekretu władz powstańczych (17 maja 1863 roku).

Status miasta ma wymiar symboliczny dla społeczności lokalnej, która niejednokrotnie wyrażała tęsknotę za niegdyś utraconymi prawami miejskimi. Ciepielów, to centrum rozwoju gospodarczego i administracyjnego całej gminy. To także ważna rola wizerunkowa dla miejscowości.

Wójt Gminy Ciepielów w dniu 23 lutego 2023 r. wydał Zarządzenie związane z rozpoczęciem procedury przywróceniem praw miejskich miejscowości Ciepielów.

Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami, które odbędą się w  terminie: do dnia 10 marca 2023 roku.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 24 lutego 2023 r. do 10 marca 2023 r. Zbieranie uwag i opinii odbywać się będzie w formie wyrażania opinii w ankiecie konsultacyjnej poprzez złożenie jej:

1.  W Urzędzie Gminy Ciepielów,

2. W  wersji elektronicznej w formie skanu na adres  e-mail: sekretariat@ciepielow.pl,

3. Poprzez przesłanie pocztą na adres Urzędu Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów.

Ankieta konsultacyjna dostępna jest:

1. Na stronie internetowej Gminy Ciepielów www.ciepielow.pl

2. W Urzędzie Gminy Ciepielów, sekretariat – pokój nr 1.

Warunkiem udziału mieszkańców w konsultacjach społecznych jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania osoby biorącej udział w konsultacjach. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 48 37 88 080

To historyczny moment dla naszej małej Ojczyzny. Możemy stać się żywymi świadkami rodzącej się nowej rzeczywistości w dziejach Gminy Ciepielów.

ZDECYDUJMY ZATEM WSPÓLNIE w jakich warunkach i perspektywie będą żyć, pracować i kształcić się nasze dzieci, wnuki i kolejne pokolenia mieszkańców gminy.

CIEPIELÓW może zostać miastem już od 1 stycznia 2024 roku. W związku z powyższym prosimy o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie.

Każdy głos jest bardzo ważny!  Zdecydujmy sami!

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Ciepielów

Artur Szewczyk

Przewodniczący  Rady Gminy Ciepielów

Waldemar Czapla    

                    

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY, ZABIERZ GŁOS W KONSULTACJACH!

ZDECYDUJMY RAZEM!


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

• Czy wzrosną podatki od nieruchomości? NIE

Stawki podatku od nieruchomości uchwalane są przez Radę Gminy (z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów), są identyczne zarówno dla miasta jak i dla wsi (będą takie same dla całej gminy). Nie ma, więc podstaw prawnych do ich zwiększenia po zmianie statusu gminy wiejskiej na miejsko-wiejską.

• Co z podatkiem rolnym? NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY JEGO UCHWALANIA

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty mające w ewidencji gruntów status użytku rolnego niezależnie od tego, czy są one położone na terenie miasta czy wsi. Stawki podatku rolnego uchwalane są przez Radę Gminy na podstawie komunikatu Prezesa GUS.

• Co z opłatami za wodę i śmieci, czy wzrosną? NIE

Podobnie jak w wielu poprzednich przypadkach wysokości stawek tych opłat ustala Rada Gminy i zmiana statusu miejscowości nie ma żadnego wpływu na ich wysokość.

• Czy nastąpi automatyczne odrolnienie i odlesienie gruntów? NIE

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych na terenach miasta nie jest wymagana zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele rolnicze i nieleśne. Jednakże, aby wyłączyć grunty z produkcji rolnej lub leśnej niezbędne jest złożenie wniosku do odpowiednich organów.

• Czy dla mieszkańców miasta zostaną zlikwidowane dopłaty rolnicze? NIE

Rolnik ma prawo otrzymać dopłaty niezależnie od tego, czy gospodarstwo jest na terenie miasta, czy wsi.

• Zakaz hodowli zwierząt na terenie miejskim? NIEPRAWDA

Nie ma takiego zakazu. Ewentualnie zakaz jest związany z uciążliwością hodowli dla mieszkańców, zarówno wsi, jak i miasta.

• Czy nauczyciele stracą dodatki nauczycielskie? NIE

Dodatek wiejski należy się nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców. Wynika to z ustawy – Karta Nauczyciela.

• Jak wygląda kwestia stypendiów dla dzieci i młodzieży oraz subwencji oświatowej?

Nie zmienią się zasady ustalania stypendiów ani zasady ustalania subwencji. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Ustawodawca nie uzależnia przyznania stypendium od miejsca zamieszkania. Zasady ustalania subwencji oświatowej również nie ulegają zmianie. W obecnym stanie prawnym ustalana jest na podobnych zasadach na terenach wiejskich i miastach do 5 tys. mieszkańców.

• Co z dostępem do środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej?

W przypadku uzyskania statusu miasta zwiększy się możliwość ubiegania o środki zewnętrzne, przeznaczone zarówno dla miejscowości o statusie wsi, jak i miasta.  Ciepielów jako miasto, zachowa w tym przypadku również wszystkie prawa gminy wiejskiej, zwiększając wachlarz swoich możliwości w tym zakresie. Będziemy Gminą miejsko-wiejską.

• Czy zmieni się liczba radnych Rady Gminy? NIE

Liczba radnych Rady Gminy zależy od liczby mieszkańców w gminie. W gminach do 20 tys. mieszkańców rada składa się z 15 radnych.

• Czy będą nowe, przedterminowe wybory radnych i burmistrza? NIE

W związku z uzyskaniem statusu miasta nie przeprowadza się przedterminowych wyborów organów gminy.

• Wyższe wynagrodzenie burmistrza NIEPRAWDA

Wynagrodzenie burmistrza, tak samo jak wynagrodzenie wójta,

ustala rada gminy/miasta wg stawki ustawowej dla gminy do 15 tys. mieszkańców.

• Czy będzie potrzeba wymiany dowodów osobistych i innych dokumentów? NIE

Zmiana nazwy organu wydającego dowód osobisty nie powoduje konieczności wymiany dotychczasowego dowodu osobistego i innych dokumentów.

• Wysokie koszty zmiany, które poniesie administracja NIEPRAWDA

Będą to jedynie koszty zmiany szyldów i pieczątek w Urzędzie Gminy. Instytucje gminne (GOPS, Biblioteka, PSP,) nie muszą zmieniać swoich nazw.

• Zwiększenie zatrudnienia w urzędzie oraz wzrost wynagrodzeń urzędników NIEPRAWDA

Zmiana statusu nie ma nic wspólnego ze zwiększeniem zatrudnienia w urzędzie oraz wzrostem wynagrodzeń.


 Formularz konsultacji

 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepielów

 Zarządzenie Wójta Gminy Ciepielów w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Ciepielów w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Ciepielów

  Ulotka informacyjna

 Pismo od Wojewody Mazowieckiego w sprawie nadania miejscowości Ciepielów statusu miasta

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Artur Szewczyk</p>

Artur Szewczyk

Urząd Gminy w Ciepielowie

ul. Czachowskiego 1
27-310 Ciepielów
tel./fax: 48-37-88-080
e-mail: gmina@ciepielow.pl 

Przyjęcia Interesantów:
poniedziałek - piątek:
w godz: 7:15 -15:15

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.