Logo Gmina Ciepielów

News

News zdjęcie id 775

Ogłoszenie o naborze wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków ze środków budżetowych gminy Ciepielów

14.04.2022

Wójt Gminy Ciepielów na podstawie Uchwały Nr XXXIX/219/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie regulaminu i trybu postępowania udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetowych Gminy Ciepielów ogłasza nabór wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków ze środków budżetowych gminy Ciepielów.

Wnioski można składać w terminie od 15.04.2022 do 30.04.2022 w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Ciepielowie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 7.15 do 15.15

oraz za pośrednictwem:

 • poczty tradycyjnej;
 • platformy ePUAP ( adres ugciepielow/skrytka ) - pismo ogólne do podmiotu publicznego, skan lub zdjęcie wypełnionego wniosku dodajemy jako załącznik do pisma;

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków ze środków budżetowych gminy Ciepielów zobowiązany jest złożyć  komplet dokumentów:

 1. wypełniony formularz wniosku o udzielenie dotacji – Załącznik nr 1 do Regulaminu,
 2. w przypadku współwłasności nieruchomości, oświadczenie współwłaścicieli dotyczące wyrażenia zgody na realizację zadania polegającego na wykonaniu instalacji kolektorów słonecznych – załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie dotacji,
 3. oświadczenie o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie – załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie dotacji,,
 4. oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację zadania przez najemcę – załącznik nr 3 do wniosku o udzielenie dotacji – jeżeli dotyczy.
   


Załączone pliki:

Wniosek oraz wymagane załączniki na dofinansowanie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZE ŚRODKÓW ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH GMINY CIEPIELÓW – OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 30.06.2024

  UCHWAŁA Nr XXXIX/219/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie regulaminu i trybu postępowania udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetowych Gminy Ciepielów

 


REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZE ŚRODKÓW ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH GMINY CIEPIELÓW – OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 30.06.2024 ROKU

 

§ 1. Cel dofinansowania

 1. Przyznawanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków ze środków budżetowych gminy Ciepielów jest programem wieloletnim.
 2. Regulamin określa udzielanie dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego gminy Ciepielów poprzez ograniczenie ilości odprowadzonych nie oczyszczonych ścieków socjalno-bytowych bezpośrednio do gruntu lub wód, a w efekcie przerwanie procesu ich degradacji oraz stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków na obszarach dla których budowa kanalizacji sanitarnej sieciowej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

 

§ 2. Pomioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie dotacji

 1. Wsparcie finansowe zadania polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków następować będzie w formie dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.
 2. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.
 3. Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty, o których mowa w ust. 2, będące właścicielami nieruchomości, położonych na terenie gminy Ciepielów lub posiadające inny tytuł prawny do władania nimi.
 4. Dotacje do nieruchomości, na których podmioty prowadzą działalność gospodarczą stanowią pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r., o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 708 z późń. zm.), jej udzielenie następuje uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej, a do jej udzielenia stosuje się przepisy:
 1. Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r., w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. L. Nr 352 z 2013r., str. 1). Udzielenie pomocy de minimis zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem obowiązującym do dnia 31 grudnia 2023r. z możliwością stosowania jego przepisów w 6 miesięcznym okresie przejściowym od daty jego wygaśnięcia odbywała się będzie do 30 czerwca 2024r.
 2. Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r., w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE.L. Nr 352 z 2013r., str. 9 z późń. zm.).
 3. Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze ryboustwa i akwakultury (Dz.U. UE L 190 z 28.06.2014 r., s. 45, z późn. zm.)

  5. Wnioskodawca tylko jednokrotnie może ubiegać o przyznanie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w okresie obowiązywania regulaminu.

 

§ 3. Przedmiot dofinansowania

 1. Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia zlokalizowane na terenie Gminy Ciepielów, tj. przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonane zgodnie z dokumentacją projektową spełniającą wymogi określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170 ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz.U. 2013 poz.1129), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz.1065), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych ( Dz. U. z 2019, poz. 1311).

  2. Zastrzeżenia:
  a) dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe,
  b) wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności CE,
  c) inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj.: posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia.
  d) Beneficjent zobowiązany będzie do zainstalowania urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków spełniającej wymogi:

- bezpieczne dla środowiska,

- posiadania certyfikatu / deklaracji zgodności potwierdzającego uzyskanie wymaganych parametrów zgodnie z obowiązującymi normami.

 

§ 4. Koszty podlegające i nie podlegające dofinansowaniu

 1. Koszty podlegające dofinansowaniu:
 1. kosztem kwalifikowanym jest koszt zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, o których mowa w § 3 ust. 1, poniesiony od dnia zawarcia umowy z Gminą Ciepielów,
 2. dotacją mogą być objęte wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy oraz spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski,
 3. za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku.

  2. Koszty nie podlegające dofinansowaniu:
  a) koszt przygotowania dokumentacji technicznej, koniecznej do realizacji zadania
  b) koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej i zawarciem umowy.

 

§ 5. Zasady dofinansowania

 1. Gmina Ciepielów udzieli dotacji uprawnionemu wnioskodawcy / beneficjentowi w wysokości 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
 2. Finansowanie przedsięwzięć określonych w niniejszym Regulaminie następuje z budżetu Gminy Ciepielów.
 3. Wzór wniosku o udzielenie dofinansowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Wniosek o udzielenie dofinansowania dostępny jest na stronie internetowej Gminy: www.ciepielow.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów.

 

§ 6. Tryb postępowania w sprawie udzielenia i rozliczania dotacji

 1. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązany jest złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Ciepielowie komplet dokumentów:
 1. wypełniony formularz wniosku o udzielenie dotacji – Załącznik nr 1 do Regulaminu,
 2. w przypadku współwłasności nieruchomości, oświadczenie współwłaścicieli dotyczące wyrażenia zgody na realizację zadania – załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie dotacji,
 3. oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie – załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie dotacji,
 4. oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację zadania przez najemcę – załącznik nr 3 do wniosku o udzielenie dotacji.

  2. Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji, która stanowić będzie dla niego pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, do wniosku o dofinansowanie zobowiązany jest przedłożyć dokumenty i informacje określone w art.37 ust.1 lub art. 37 ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 743 z późń. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) lub w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121 poz. 810), tj: przedstawienie podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

  3. Nabór wniosków o przyznanie dotacji odbywa się co roku w dniach 15 – 30 kwietnia . Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie opublikowane poprzez wywieszenie na stronie internetowej www.ciepielow.pl  oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie.

  4. Prawidłowo złożony wniosek musi być opatrzony podpisem Wnioskodawcy i zawierać wymagane załączniki.

  5. Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie na bieżąco wg kolejności złożenia kompletnego wniosku (decyduje data złożenia) oraz wytycznych zawartych w Regulaminie do czasu wyczerpania alokacji środków przeznaczonych w budżecie Gminy Ciepielów na dany rok budżetowy.

  6. Złożone kompletne wnioski o dotację niezakwalifikowane do dofinansowania w danym roku budżetowym ze względu na wyczerpanie alokacji przechodzą na rok kolejny.

  7. W przypadku stwierdzenia, że złożony wniosek jest niekompletny, Wnioskodawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty telefonicznego powiadomienia uzupełnić wniosek. W przypadku niedotrzymania określonego terminu wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

  8. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę do zawarcia stosownej Umowy dotacji pomiędzy Gminą Ciepielów, a Wnioskodawcą / Beneficjentem.

  9. Ustala się następujący tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji:
  a) złożenie kompletnej dokumentacji, o której mowa w §6 ust. 1,
  b) przeprowadzenie weryfikacji formalnej złożonego wniosku w terminie 30 dni od dnia jego złożenia,
  c) zawiadomienie Wnioskodawcy o terminie zawarcia Umowy,
  d) realizacja zadania przez Wnioskodawcę,
  e) złożenie przez Wnioskodawcę rozliczenia dotacji – załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Artur Szewczyk</p>

Artur Szewczyk

Urząd Gminy w Ciepielowie

ul. Czachowskiego 1
27-310 Ciepielów
tel./fax: 48-37-88-080
e-mail: gmina@ciepielow.pl 

Przyjęcia Interesantów:
poniedziałek - piątek:
w godz: 7:15 -15:15

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.