Logo Gmina Ciepielów

News

News zdjęcie id 687

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie wykonania instalacji kolektorów słonecznych

14.06.2021

Wójt Gminy Ciepielów na podstawie Uchwały Nr XXIX/170/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie regulaminu udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinansowanie wykonania instalacji kolektorów słonecznych ze środków budżetowych Gminy Ciepielów ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie wykonania instalacji kolektorów słonecznych

Wnioski można składać w terminie od 15.06.2021 do 30.06.2021 w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Ciepielowie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 7.15 do 15.15

oraz za pośrednictwem:

 • poczty tradycyjnej;
 • platformy ePUAP ( adres ugciepielow/skrytka ) - pismo ogólne do podmiotu publicznego, skan lub zdjęcie wypełnionego wniosku dodajemy jako załącznik do pisma;

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych zobowiązany jest złożyć  komplet dokumentów:

 1. wypełniony formularz wniosku o udzielenie dotacji – Załącznik nr 1 do Regulaminu,
 2. w przypadku współwłasności nieruchomości, oświadczenie współwłaścicieli dotyczące wyrażenia zgody na realizację zadania polegającego na wykonaniu instalacji kolektorów słonecznych – załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie dotacji,
 3. oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie – załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie dotacji,
 4. oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację zadania przez najemcę – załącznik nr 3 do wniosku o udzielenie dotacji.

Załączone pliki:

Wniosek oraz wymagane załączniki na dofinansowanie wykonania instalacji kolektorów słonecznych

  UCHWAŁA Nr XXIX/170/2021 Rady Gminy Ciepielów z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie regulaminu udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinansowanie wykonania instalacji kolektorów słonecznych ze środków budżetowych Gminy Ciepielów

 


REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI NA WYKONANIE INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH GMINY CIEPIELÓW

 

§ 1. Cel dofinansowania

 1. Przyznawanie dotacji na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych ze środków budżetowych Gminy Ciepielów jest programem wieloletnim.
 2. Regulamin określa udzielanie dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM2,5; PM10,  benzo(a)pirenu, emitowanych do atmosfery w związku z wytwarzaniem ciepłej wody użytkowej w wyniku spalania paliw kopalnych i stałych w budynkach mieszkalnych, ograniczenia emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych oraz propagowania technologii służących wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców gminy Ciepielów.

§ 2. Pomioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie dotacji

 1. Wsparcie finansowe zadania polegającego na wykonaniu instalacji kolektorów słonecznych następować będzie w formie dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.
 2. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.
 3. Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty, o których mowa w ust. 2, będące właścicielami nieruchomości, położonych na terenie gminy Ciepielów lub posiadające inny tytuł prawny do władania nimi.
 4. Dotacje dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą stanowią pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r., o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 708 z późń. zm.), jej udzielenie następuje uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej, a w szczególności do jej udzielenia stosuje się przepisy:
 1. Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r., w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. L. Nr 352 z 2013r., str. 1). Udzielenie pomocy de minimis zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem obowiązującym do dnia 31 grudnia 2023r. z możliwością stosowania jego przepisów w 6 miesięcznym okresie przejściowym od daty jego wygaśnięcia odbywała się będzie do 30 czerwca 2024r.
 2. Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r., w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE.L. Nr 352 z 2013r., str. 9 z późń. zm.).
 3. Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze ryboustwa i akwakultury (Dz.U. UE L 190 z 28.06.2014 r., s. 45, z późn. zm.)

  5. Wnioskodawca tylko jednokrotnie może ubiegać o przyznanie dotacji na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych w okresie obowiązywania Regulaminu.

 

§ 3. Przedmiot dofinansowania

 

 1. Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia zlokalizowane na terenie Gminy Ciepielów, polegające na wykonaniu instalacji kolektorów słonecznych, pozwalającej zstąpić energię pozyskiwaną ze źródeł konwencjonalnych (węgiel, gaz, olej, energia elektryczna) na odnawialną energią słoneczną celem przygotowywania ciepłej wody użytkowej, posiadające certyfikat potwierdzający spełnianie parametrów określonych normą PN EN 12975-1, PN EN 12975-2 lub równoważną.
 2. Zastrzeżenia:
 1. dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe,
 2. wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności CE,
 3. inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj.: posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia.

§ 4. Koszty podlegające i nie podlegające dofinansowaniu

1. Koszty podlegające dofinansowaniu:

 1. kosztem kwalifikowanym jest koszt zakupu i montażu kompletnej instalacji kolektorów słonecznych, o których mowa w § 3 ust. 1, poniesiony od dnia zawarcia umowy z Gminą Ciepielów,
 2. dotacją mogą być objęte wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy oraz spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski,
 3. za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku.

  2. Koszty nie podlegające dofinansowaniu:
  a. koszt przygotowania dokumentacji technicznej, koniecznej do realizacji zadania,
  b. koszt demontażu starej instalacji do produkcji ciepłej wody użytkowej,
  c. koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej i zawarciem umowy.

§ 5. Zasady dofinansowania

 1. Gmina Ciepielów udzieli dotacji uprawnionemu wnioskodawcy / beneficjentowi w wysokości 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) .
 2. Finansowanie przedsięwzięć określonych w niniejszym Regulaminie następuje z budżetu Gminy Ciepielów.
 3. Wzór wniosku o udzielenie dofinansowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Wniosek o udzielenie dofinansowania dostępny jest na stronie internetowej Gminy: www.ciepielow.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów.

§ 6. Tryb postępowania w sprawie udzielenia i rozliczania dotacji

 1. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych zobowiązany jest złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Ciepielowie komplet dokumentów:
 1. wypełniony formularz wniosku o udzielenie dotacji – Załącznik nr 1 do Regulaminu,
 2. w przypadku współwłasności nieruchomości, oświadczenie współwłaścicieli dotyczące wyrażenia zgody na realizację zadania polegającego na wykonaniu instalacji kolektorów słonecznych – załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie dotacji,
 3. oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie – załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie dotacji,
 4. oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację zadania przez najemcę – załącznik nr 3 do wniosku o udzielenie dotacji.

  2. Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji, która stanowić będzie dla niego pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, do wniosku o dofinansowanie zobowiązany jest przedłożyć dokumenty i informacje określone w art.37 ust.1 lub art. 37 ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 708.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) lub w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121 poz. 810).

  3. Nabór wniosków o przyznanie dotacji odbywa się co roku w dniach 15 – 30 czerwca . Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie opublikowane poprzez wywieszenie na stronie internetowej www.ciepielow.pl  oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie.

  4. Prawidłowo złożony wniosek musi być opatrzony podpisem Wnioskodawcy i zawierać wymagane załączniki.

  5. Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie na bieżąco wg kolejności złożenia kompletnego wniosku (decyduje data złożenia) oraz wytycznych zawartych w Regulaminie do czasu wyczerpania alokacji środków przeznaczonych w budżecie Gminy Ciepielów na dany rok budżetowy.

  6. Złożone kompletne wnioski o dotację nie zakwalifikowane do dofinansowania w danym roku budżetowym ze względu na wyczerpanie alokacji przechodzą na rok kolejny.

  7. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę do zawarcia stosownej Umowy dotacji pomiędzy Gminą Ciepielów, a Wnioskodawcą / Beneficjentem.

8. Ustala się następujący tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji:

 1. złożenie kompletnej dokumentacji, o której mowa w §6 ust. 1,
 2. przeprowadzenie weryfikacji formalnej złożonego wniosku w terminie 30 dni od dnia jego złożenia,
 3. zawiadomienie Wnioskodawcy o terminie zawarcia Umowy,
 4. realizacja zadania przez Wnioskodawcę,
 5. złożenie przez Wnioskodawcę rozliczenia dotacji – załącznik nr 2 do Regulaminu

  9. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji, o której mowa w niniejszym Regulaminie nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i od jej postanowień nie przysługuje odwołanie.

   

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Artur Szewczyk</p>

Artur Szewczyk

Urząd Gminy w Ciepielowie

ul. Czachowskiego 1
27-310 Ciepielów
tel./fax: 48-37-88-080
e-mail: gmina@ciepielow.pl 

Przyjęcia Interesantów:
poniedziałek - piątek:
w godz: 7:15 -15:15

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.