Logo Gmina Ciepielów

News

News zdjęcie id 653

Rekrutacja do Przedszkola 2021

10.02.2021

 Harmonogram rekrutacji do  Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie z siedzibą w Wielgiem  na rok szkolny 2021/2022

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

08 luty

19 luty

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola

22 luty

 

12 marca

 

Złożenie w przedszkolu podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

do 19 marca

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
w przedszkolu wniosków o przyjęcie                                          i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

24 marca

Podanie do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

do 06kwietnia

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

15 kwietnia

Podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych                 i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

do 22 kwietnia

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych                i nieprzyjętych rodzic może  wystąpić do komisji rekrutacyjnej               z wnioskiem  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkola

26 kwietnia

14 maja

Złożenie w przedszkolu podpisanego wniosku    o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

do 21 maja

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
w przedszkolu wniosków o przyjęcie                                                   i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

26 maja

Podanie do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych                i niezakwalifikowanych.

             do 07 czerwca

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

14 czerwca

Podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych                         i nieprzyjętych.

do 21 czerwca

Procedura odwoławcza.

 

 

Kryteria rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie z siedzibą  w Wielgiem 

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Ciepielów na rok szkolny 2021/2022 obowiązują:

 • kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.)  tzw. kryteria ustawowe,
 • kryteria określone w uchwale nr XXX/173/2017 Rady Gminy Ciepielów z dnia 28 lutego 2017 r. tzw. kryteria samorządowe.
 • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).
 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci.
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria ustawowe

brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Zgodnie z art. 131 ust 3 ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają wartość której nadaje się wysokość 20 punktów.

2.

Niepełnosprawność kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria samorządowe -

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

1.

Oboje rodzice kandydata pracują.

10

2.

Dziecko, którego pobyt w przedszkolu będzie wynosił powyżej 8 godzin dziennie.

5

4.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego przedszkola.

3

5.

Kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

2

 

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:  

 • Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych
 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. , poz. 426, z późn. zm.).
 • Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.).

 Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych (uchwała  nr XXX/173/2017 Rady Gminy Ciepielów z dnia 28  lutego 2017r.)

 • Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu  lub wydruk ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  lub KRS-wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku/zaświadczenie wydane przez KRUS potwierdzające, że w okresie składnia wniosku rekrutacyjnego rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.
 •  Zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki w systemie dziennym -  przez  rodziców/opiekunów prawnych.
 • Kopia orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 • Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta.
 • Oświadczenie wnioskodawcy o potrzebie zapewnienia dziecku opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.


Pliki do pobrania:

Harmonogram rekrutacji, informacje

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Karta zgłoszenia dziecka 5,6 letniego

Karta zgłoszenia dziecka

Potwierdzenie woli

Potwierdzenie woli zapisu dziecka

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Załącznik Nr 1 - oświadczenie o wielodzietności

Załącznik Nr 2 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Załącznik Nr 3 - zaświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik Nr 4 - zaświadczenie o pobieraniu nauki

Załącznik Nr 5 - oświadczenie o korzystaniu powyżej 8 godzin dziennie

ZARZĄDZENIE NR 10/2021 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 10 stycznia  2021 r. w sprawie  ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania  rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022  do publicznego przedszkola oraz publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Ciepielów, jest organem prowadzącym.

 

Uchwały:  Nr XXX/ 173 / 2017 Rady  Gminy Ciepielów z dnia  28 lutego 2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola , dla którego Gmina Ciepielów jest organem prowadzącym; Nr XXX/ 174 / 2017 Rady  Gminy Ciepielów z dnia  28 lutego 2017 w sprawie określenia kryteriów, które brane będą pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej w przypadku dzieci i młodzieży zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Ciepielów, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych  do ich potwierdzenia.

Wójt gminy zaprasza

<p>Artur Szewczyk</p>

Artur Szewczyk

Urząd Gminy w Ciepielowie

ul. Czachowskiego 1
27-310 Ciepielów
tel./fax: 48-37-88-080
e-mail: gmina@ciepielow.pl 

Przyjęcia Interesantów:
poniedziałek - piątek:
w godz: 7:15 -15:15

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.