Logo Gmina Ciepielów

News

News zdjęcie id 532

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinasowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetowych Gminy Ciepielów

14.04.2020

Wójt Gminy Ciepielów na podstawie Uchwały Nr XVIII/100/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinasowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetowych Gminy Ciepielów na lata 2020-2025 ogłasza nabór wniosków na dofinasowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wnioski można składać w terminie od 15.04.2020 do 30.04.2020.

 


U W A G A !!!

Wójt Gminy Ciepielów w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, realizując zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadzone w związku z sytuacją wywołaną koronawirusem SARS –Cov-2 zachęca do składania wniosków na dofinasowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków za pośrednictwem:

  • poczty tradycyjnej;
  • platformy ePUAP ( adres ugciepielow/skrytka ) - pismo ogólne do podmiotu publicznego, skan lub zdjęcie wypełnionego wniosku dodajemy jako załącznik do pisma;
  • akceptowane będą również wnioski przesłane na adres email – inwestycje@ciepielow.pl ( zdjęcie lub skan wypełnionego wniosku ) – po zakwalifikowaniu, wersję papierową wniosku beneficjent przedłoży w Urzędzie Gminy przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie.
  • wypełniony wniosek można złożyć w skrzynce podawczej zlokalizowanej przy drzwiach wejściowych Urzędu Gminy w Ciepielowie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 7.15 do 15.15

 


Załączone pliki:

  UCHWAŁA Nr XVIII/100/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinasowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetowych Gminy Ciepielów na lata 2020-2025

  Wniosek o udzielenie dotacji celowej na finansowanie kosztów W RAMACH ZASAD PRZYZNAWANIA DOTACJI NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH GMINY CIEPIELÓW NA LATA 2020-2025

  Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie dotacji - Oświadczenie współwłaścicieli w sprawie zgody na realizację budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

  Załącznik nr 2 do regulaminu - INFORMACJA BENEFICJENTA O ZREALIZOWANIU ZADANIA OBJĘTEGO DOFINANSOWANIEM

  Załącznik nr 3 do regulaminu - PROTOKÓŁ wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach Zasad przyznawania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetowych Gminy Ciepielów na lata 2020-2025

  Załącznik nr 4 do zasad przyznania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetowych Gminy Ciepielów - OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA O NIEKORZYSTANIU RÓWNOLEGLE Z INNYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Ulotka informacyjna

 


 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH GMINY CIEPIELÓW NA LATA 2020-2025

 

CEL DOFINANSOWANIA

§ 1.

1. Przyznawanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetowych Gminy Ciepielów jest programem wieloletnim obejmującym lata 2020-2025.

2. Celem wprowadzanych zasad przyznawania dotacji jest poprawa stanu naturalnego środowiska gminy Ciepielów poprzez ograniczenie ilości odprowadzonych nie oczyszczonych ścieków socjalno-bytowych bezpośrednio do gruntu lub wód, a w efekcie przerwanie procesu ich degradacji oraz stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków na obszarze dla których budowa kanalizacji sanitarnej sieciowej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

 

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI

§ 2.

1. Wsparcie finansowe zadania polegającego na budowie nowej przydomowej oczyszczalni ścieków następować będzie w formie dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

2. Beneficjentem ubiegającym się o dofinansowanie na realizację zadania mogą być podmioty dysponujące prawem własności do nieruchomości, będący mieszkańcami Gminy Ciepielów, wg. ewidencji ludności zameldowanej w Gminie Ciepielów, z wyjątkiem nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Warunkiem przyjęcia wniosku jest brak zaległości finansowych na dzień złożenia wniosku wobec Gminy Ciepielów w zakresie:

1. opłat za korzystanie z gminnej sieci wodociągowej ( opłaty za pobór wody),
2. opłat z tytułu podatków i opłat lokalnych,
3. opłat za odbiór odpadów.

4. Zasady przyznawania dotacji dotyczą wyłącznie systemów oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych, których przepustowość nie przekracza 5m3/dobę.

5. Wnioskodawca tylko jednokrotnie może ubiegać się o przyznanie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

6. W ramach realizacji zasad przyznawania dotacji na  budowę przydomowych oczyszczalni ścieków będą wykorzystywane urządzenia posiadające aktualną aprobatę techniczną wydaną przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie oraz atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny lub odpowiednie instytucje certyfikujące.

7. Realizacja zadania objętego dofinansowaniem dotyczy nieruchomości, które położone są na terenie Gminy Ciepielów.

 

PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA

§ 3.

1. Dofinansowaniem będą objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonane  zgodnie z dokumentacja projektową spełniającą wymogi określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170 ) oraz winna być opracowana zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz.1129), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz.1065), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych ( Dz. U. z 2019, poz. 1311).

2. Zastrzeżenia:

1. dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np.: domów letniskowych,
2. wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności z CE,
3. inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym,
tj.: posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia.

3. Beneficjent zobowiązany będzie do zainstalowania urządzeń  przydomowej oczyszczalni ścieków spełniającej wymogi:

1. bezpieczne dla środowiska,
2. posiadania certyfikatu potwierdzającego uzyskanie wymaganych parametrów zgodnie z obowiązującymi normami.

 

KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

§ 4.

Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane:

1. Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się w dniu ogłoszenia naboru, a kończy wraz z końcem roku kalendarzowego, w którym został złożony wniosek.
2. Do kosztów kwalifikowanych zaliczane będą wyłącznie koszty poniesione w okresie kwalifikowania na zakup i zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa w § 3 pkt. 1. Wszystkie urządzenia ujęte w kosztach kwalifikowanych muszą być fabrycznie nowe.
3. Za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dokumentu księgowego.
4. Nie będą dofinansowane koszty przygotowania dokumentacji technicznej, koniecznej do realizacji zadania.

 

ZASADY DOFINANSOWANIA

§ 5


Gmina Ciepielów będzie mogła udzielić dotacji uprawnionemu beneficjentowi w wysokości % wartości kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym ustala się górne limity tych kosztów:

1. nie więcej niż 5000,00 zł na zakup i wykonanie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych do 2 osób,
2. nie więcej niż 6000,00 zł na zakup i wykonanie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych składających się z 3 i więcej osób.

 

§ 6.

1. Dofinansowanie udzielane z budżetu Gminy Ciepielów dostępne będzie od roku 2020 i udzielone może być na wniosek uprawnionych osób z zachowaniem kwalifikowalności wydatków od dnia ogłoszenia naboru wniosków, o którym mowa w § 6 ust.4.

2. Wzór wniosku o udzielenie dofinansowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 2 dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów oraz na stronie internetowej gminy: www.ciepielow.pl.

4. Nabór wniosków o przyznanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków odbywa się co roku w dniach 15 -30 kwietnia. Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie opublikowane poprzez wywieszenie na stronie internetowej www.ciepielow.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie.

5. Wnioski o przyznanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków  przyjmowane będą na bieżąco, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu w danych roku budżetowym.

6. Wniosek winien posiadać wypełnione wszystkie wymagane pozycje, być opatrzony podpisem Beneficjenta oraz mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki.

7. Wniosek złożony przez Beneficjenta pozostaje bez rozpatrzenia jeżeli:
1) nie wypełniono wszystkich wymaganych punktów formularza wniosku,
2) został złożony bez wymaganych załączników,
3) został złożony na nieodpowiednim formularzu,
4) nie został podpisany przez wszystkie uprawnione do tego celu osoby.

8. W przypadku stwierdzenia, że wniosek złożony przez Beneficjenta jest niekompletny i niemożliwe jest uzupełnienie informacji przez pracowników urzędu, Beneficjent zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty telefonicznego powiadomienia przybyć do siedziby urzędu celem uzupełnienia dokumentów. W przypadku niedotrzymania określonego terminu wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

9. Beneficjent ubiegający się o dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków  zobowiązany jest złożyć do Urzędu Gminy w Ciepielowie z siedzibą w Ciepielowie, komplet dokumentów:
1) wypełniony formularz wniosku,
2) w przypadku współwłasności nieruchomości zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania – załącznik nr 1 do wniosku.

 

§ 7.

1. Sprawdzenia poprawności złożonych wniosków pod względem formalnym dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy Ciepielów, w zależności od potrzeb, nie później niż do dnia 15 maja.

2. Do zadań komisji powołanej przez Wójta Gminy Ciepielów należy:
1. sprawdzenie poprawności i kompletności wniosku,
2. spełnienie przez wnioskodawcę kryteriów określonych w programie.

3. Po sprawdzeniu, wnioskodawcy zostaną powiadomieni  o otrzymaniu lub nie dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

4. Beneficjenci, którzy zostaną zakwalifikowani do otrzymania dofinansowania zobowiązani
są po poinformowaniu stawić się w Urzędzie Gminy celem podpisania umowy na dofinansowanie.

5. Wniosek, który został pozytywnie zweryfikowany przez Komisję, a który w danym roku budżetowym z uwagi na wyczerpanie środków przeznaczonych na ten cel nie został zakwalifikowany, podlega realizacji w następnym roku budżetowym bez konieczności  składania kolejnego wniosku w roku następnym, o czym Komisja powołana przez Wójta Gminy powiadomi wnioskodawcę.

 

§ 8.

1. Beneficjent, z którym Gmina Ciepielów podpisze umowę o dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków jest zobowiązany zrealizować zadanie wciągu 4 miesięcy, w którym otrzymał decyzję o dofinansowaniu.

2. Beneficjent jest zobowiązany do wykonania projektu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków stosownie do zaleceń określonych przepisami prawa i niniejszego regulaminu, wraz z dokonaniem zgłoszenia w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Lipsku. 

3. Beneficjent jest zobowiązany w terminie 10 dni roboczych od zrealizowania zadania do złożenia w Urzędzie Gminy informacji o zrealizowaniu zadania objętego dofinasowaniem stanowiącej zał. 2 do Regulaminu. Do informacji Beneficjent dołączy kserokopię faktury potwierdzającej zakup nowych urządzeń i wykonania usługi budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, kserokopię certyfikatów oraz dowód uiszczenia opłaty za fakturę. Wszystkie kserokopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem w obecności pracownika urzędu, a oryginały przedstawić do wglądu.

4. Sprawdzenia poprawności zrealizowania zadania dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy Ciepielów.

5. Do zadań komisji powołanej przez Wójta Gminy Ciepielów należy:
1) sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentów związanych z realizowanym zadaniem objętym dofinasowaniem, w tym faktury potwierdzającej zakup nowych urządzeń i wykonania usługi budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, kserokopię certyfikatów oraz dowód uiszczenia opłaty za fakturę.
2) sprawdzenie instalacji wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków w domu beneficjenta,
3) sporządzenie protokołu wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków (załącznik nr 3 do regulaminu).
 

6. Beneficjent w terminie 30 dni od daty sporządzenia protokołu wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków otrzyma na konto podane w umowie kwotę objętą dofinansowaniem z zastrzeżeniem pkt. 9.

7. Wypłata środków jest uzależniona od posiadania środków na koncie przez Gminę Ciepielów.

8. Beneficjent o dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może ubiegać się tylko raz.

9. Jeżeli Beneficjent nie zrealizuje zadania w wyznaczonym w umowie terminie lub nie dokona rozliczenia nie otrzyma dofinansowania.

10. Przyznana dotacja podlega zwrotowi wg zasadach określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) tj.:

1) wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,

2) pobranie nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

3) skorzystania z innego źródła finasowania, niezgodnie z treścią złożonego oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych ( załącznik nr 4 do regulaminu).

Wójt gminy zaprasza

<p>Artur Szewczyk</p>

Artur Szewczyk

Urząd Gminy w Ciepielowie

ul. Czachowskiego 1
27-310 Ciepielów
tel./fax: 48-37-88-080
e-mail: gmina@ciepielow.pl 

Przyjęcia Interesantów:
poniedziałek - piątek:
w godz: 7:15 -15:15

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.