Logo Gmina Ciepielów

News

News zdjęcie id 119

Informacja

           Obszar działania Posterunku w Ciepielowie to gm. Ciepielów, Chotcza  oraz częściowo teren gminy Lipsko. Miejscowości na podległym terenie są  miejscowościami typowo rolniczymi. Zamieszkuje na nich ok. 8600 osób z czego 5825 na terenie gm. Ciepielów. Posterunek Policji w Ciepielowie swoim działaniem obejmuje obszar 224.1 km2, w tym  134,77 km2 obejmuje gm. Ciepielów. W obydwóch gminach  znajduje się 45 sołectw z czego 28 sołectw na terenie gm. Ciepielów.

             W  2015 roku  na terenie obu gmin zaistniało 79 przestępstw z czego 58 na terenie gm. Ciepielów.

         Najwięcej czynów przestępczych ujawniono w kategoriach:

-    nietrzeźwy kierujący -18

-    kradzież mienia - 5

-    kradzież z włamaniem -1

-   zniszczenie mienia -2

-   bójka i pobicie  -1

-   naruszenia zakazu sądowego    -15

-   znęcanie się nad rodziną         - 6

W ramach prowadzonych działań policjanci nasilili działania ukierunkowane na zwalczanie wandalizmu oraz przestępstw i wykroczeń z ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Wynikiem tych działań jest znaczny wzrost sporządzonych wniosków oraz nałożonych mandatów karnych za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu jak również obyczajności publicznej i Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Policjanci w ramach programu „Senior II” prowadzą na bieżąco spotkania z osobami starszymi samotnie zamieszkującymi uczulając te osoby na zagrożenia takie jak oszustwa, wyłudzenia itp. Poprawa bezpieczeństwa osób starszych będzie następować wprost proporcjonalnie do wzrostu świadomości tych osób o istniejących zagrożeniach, o sposobach radzenia sobie z nimi  w określonych sytuacjach. Pragniemy, abyśmy wszyscy w codziennej służbie, pracy i działalności społecznej docierali do osób starszych i informowali o czyhających zagrożeniach. Współpraca wielu podmiotów niewątpliwie przyczyni się do zminimalizowania tego niepokojącego zjawiska.

         Dyslokacja służb prewencji odbywała się w oparciu o miesięczne  analizy  stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego,  bieżące analizy stanu zagrożenia oraz na podstawie wniosków mieszkańców.

         Na poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy Ciepielów wpływa praca dzielnicowych, którzy realizując polecenia podejmowali następujące działania: prowadzono akcję „Poznaj swojego dzielnicowego”, jako policjanta pierwszego kontaktu, doradcę i inspiratora działań prewencyjnych na podległym terenie.

Ponadto dzielnicowi objęli nadzorem rodziny patologiczne, młodzież zagrożoną demoralizacją jak również utrzymywali robocze kontakty z dyrektorami szkół, pedagogami i wychowawcami szkolnymi oraz Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej. Inicjowali i odbywali spotkania środowiskowe , w czasie których omawiali stan bezpieczeństwa na terenie swojego rejonu działania oraz zbierali informacje, wnioski od mieszkańców do realizacji w celu poprawy ich poczucia bezpieczeństwa.

W listopadzie 2015 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Lipsku zorganizowano i przeprowadzono VII edycję konkursu na „Najpopularniejszego Dzielnicowego Roku 2015”. Jedynym elementem oceny wpływającej na wyłonienie najpopularniejszego dzielnicowego było wypełnienie ankiety, dostępnej na stronie internetowej oraz w urzędach gmin, jednostkach Policji.   W konkursie wzięło udział 8 dzielnicowych KPP Lipsko na których oddano 2805 głosów. Spośród nich największą ilość głosów respondenci oddali na dwóch dzielnicowych Posterunku Policji w Ciepielowie i było to około 2000 głosów, co świadczy o dużym zaufaniu dla dzielnicowych przez miejscową społeczność.           

W celu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom uzależnień narkotykowych i innych zintensyfikowano działania informacyjno – edukacyjne w szkołach, gdzie  prowadzono działania w szkołach ukierunkowane na zagrożenia przestępczością podczas dni wolnych od nauki  szkolnej. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną włączyliśmy się w realizację Kampanii antydopalaczowej do środowiska szkolnego. Dyrektorom szkół przekazano informacje na temat spotu filmowego pn. „Dopalacze kradną życie”, ogłoszonego przez MSW.

W 2015 roku policjanci realizowali i w dalszym ciągu realizują  w szkołach następujące programy profilaktyczne:

-„Uwaga zagrożenie środkom odurzającym stop”,

-„Bezpieczna droga do szkoły”,

-„Bezpieczne ferie i wakacje”

-„profilaktyka na dwóch kółkach”,

-„nie dla wypalania traw na Mazowszu”,

-„chroń życie załóż odblask”

We współpracy z Gminnymi  Komisjami Przeciwalkoholowymi prowadzono wspólne kontrole punktów sprzedaży alkoholu mające na celu ujawnianie naruszeń Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Na terenie obydwu gmin zostało przeprowadzonych 167 postępowań w sprawach o wykroczenia, natomiast w roku 2014 było ich 131. Z terenu gm. Ciepielów sporządzono 127 takich wniosków, które zostały skierowane do Sądu Rejonowego  w Lipsku celem ich rozpatrzenia.

Mandaty karne nakładane były w większości przypadków za wykroczenia o charakterze chuligańskim, wychowaniu w trzeźwości i wykroczenia  w ruchu drogowym . W 2015 roku nałożono ich 256 sztuk,  natomiast w roku 2014 było  ich 98. W wyniku prowadzonej analizy stwierdzić należy, że najwięcej przestępstw, jak i też wykroczeń dokonywanych jest w godzinach popołudniowych i wieczorowo-nocnych. W omawianym okresie czasu policjanci dostarczyli 97 informacji operacyjnych z czego większość  zostało potwierdzonych i wykorzystanych w prowadzonych postępowaniach. Funkcjonariusze Posterunku Policji w Ciepielowie zatrzymali 29 sprawców na miejscu popełnienia przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu.

Stan zagrożenia wypadkami drogowymi na terenie gminy Ciepielów :

        Gmina

Wypadki

Zabici

Ranni

 

2013

2014

2015

+ / -

2013

2014

2015

+ / -

2013

2014

2015

+ / -

Ciepielów

5

5

3

- 2

0

1

0

- 1

8

4

4

0

         W 2015 roku na terenie gminy Ciepielów odnotowano trzy wypadki drogowe, podczas których cztery osoby zostały ranne. Przyczynami tych wypadków było niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze oraz nieprawidłowo wykonywane manewry.

Na podległym terenie odnotowano 37 kolizji drogowych.

Stan zagrożenia kolizjami drogowymi na terenie gminy Ciepielów :

 

2013

2014

2015

+ / -

Ciepielów

25

32

37

+ 5

 

W celu ograniczenia ilości zdarzeń drogowych na terenie Gminy Ciepielów policjanci z  KPP w Lipsku oraz PP w Ciepielowie przeprowadzili wiele spotkań z dziećmi oraz młodzieżą szkolną zarówno w szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych jak również z dyrektorami tych szkół. Tematami spotkań było wykształcenie prawidłowej postawy młodzieży w korzystaniu ze środków lokomocji, respektowaniu przepisów ruchu drogowego oraz prawidłowego zachowania się do innych uczestników ruchu drogowego.

Przeprowadzono akcje pod kryptonimem „Alkohol i narkotyki”, „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, „Bezpieczny weekend”, „Bezpieczny niechroniony”, „Stop Trzeźwość”, „Bezpieczni po zmroku”, „Znicz”, ”Bezpieczna droga do szkoły”. Włączono się w realizację programu profilaktycznego B&N czyli „B jak Bezpieczny – N jak Niechroniony”, który został przyjęty do realizacji przez samorządy powiatu lipskiego. W ramach tego programu policjanci promowali bezpieczne zachowania podczas pikników rodzinnych, festynów oraz spotkań z mieszkańcami podczas codziennej służby.

Przemoc w rodzinie

Realizowana jest współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Rejonowym w Lipsku III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich.  Realizacja procedury interwencji Policji „Niebieska Karta”:

1. Liczba interwencji domowych (ogółem) - 123

2. Liczba sporządzonych notatek urzędowych  o przemocy w rodzinie

/Niebieskich Kart/    –       9      

Podejmując wzmożone działania o charakterze prewencyjno – profilaktycznym propagujące zasady bezpieczeństwa, unikania zagrożeń oraz ograniczenia negatywnych zjawisk  i przestrzegania norm prawnych przez dzieci  i młodzież policjanci z PP Ciepielów, włączali się z wieloma podmiotami poza policyjnymi dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  współpracowali z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie pełnili  dyżury w/w placówce   i udzielali porad ofiarom. Przygotowano ulotki „Poznaj Swojego Dzielnicowego”, „Bezpieczeństwo  w czasie wakacji” , „ Bezpieczeństwo w czasie ferii” ulotka kierowana  do rodziców oraz druga poświęcona tej samej tematyce kierowana do dzieci. Wznowiono wydanie ulotki „Bezpieczeństwo nad wodą”, oraz „Uważaj  na kieszonkowców”.

  Ocena stopnia wykonania zadań przez PP w Ciepielowie

         W dalszym ciągu niezbędna jest  intensyfikacja działań  z zakresu prewencji kryminalnej, skierowana na ograniczenie przestępstw w kategoriach: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, uszkodzenie rzeczy, przestępstwa narkotykowe, bójki i pobicia. Wymaga poprawy ilość osób odwiedzonych w trakcie obchodu przez dzielnicowego, a zarazem rozpowszechnienie wizytówek z nazwiskiem, telefonami kontaktowymi. W dalszym ciągu poprzez dzielnicowych należy rozwijać i doskonalić formy oddziaływania profilaktycznego w ramach prowadzonych programów prewencyjnych ukierunkowanych na niwelowanie zagrożeń charakterystycznych i najbardziej dokuczliwych dla mieszkańców Gminy Ciepielów. Podjęcie działań w celu zacieśnienia integracji dzielnicowego z mieszkańcami powiatu w celu pobudzenia aktywności i wspólnej realizacji programów i działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w ich miejscu zamieszkania. Należy kontynuować współpracę  z samorządami lokalnymi, Gminnymi Komisjami d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Opieką Społeczną oraz innymi podmiotami. Należy zwiększyć ilość podejmowanych przez policjantów  czynności związanych z bezpośrednim patrolowaniem (obchodem) rejonu służbowego i miejsc szczególnie zagrożonych. W dalszym ciągu należy dążyć do utrzymania tendencji wzrostowej w zakresie ścigania sprawców przestępstw z ustawy o zapobieganiu narkomanii, zatrzymania sprawców przestępstw i osób poszukiwanych. Poprzez współpracę z lokalnym samorządem wyszukiwać sojuszników mogących wdrożyć w życie inicjatywy   na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

 

PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA W 2016 ROKU

1.Eliminowanie z miejsc publicznych osób nietrzeźwych  zakłócających porządek publiczny w szczególności poprzez akty chuligaństwa  i wandalizmu oraz agresywne zachowania w tym młodzieży.

2. Nadal prowadzić wzmożone działania na drogach  pod kątem zwalczania przestępstw i wykroczeń polegających na kierowaniu pojazdami po spożyciu alkoholu oraz ukierunkowane na „piratów drogowych”

3. Ukierunkowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez zminimalizowanie wypadków drogowych.

4. Kreowanie roli dzielnicowego jako gospodarza rejonu służbowego dbającego o bezpieczeństwo mieszkańców i promotora działań profilaktycznych realizowanych wspólnie z innymi podmiotami.

5. Realizacja zadań w zakresie rozpoznania członków subkultur młodzieżowych, w tym zniwelowanie obrotu narkotykami i dopalaczami przy współpracy z organizacjami pozapolicyjnymi.

6. Wypracowanie systemu współdziałania z dyrektorami szkół w zakresie diagnozowania zagrożeń, przepływu informacji oraz ograniczenia zagrożenia.

7. Dążyć do uzyskiwania  informacji operacyjnych szczególnie tam , gdzie wystąpiły przestępstwa, które nie zostały do chwili obecnej  wykryte.

8. Właściwa dyslokacja służby patrolowej z uwzględnieniem miejsc szczególnie niebezpiecznych. Organizowanie służb patrolowych wspólnie  z innymi podmiotami.

9. Właściwe zadaniowanie służb patrolowych celem nasilenia  legitymowań i kontroli osobistej osób przebywających w miejscach, w których mogą być rozprowadzane narkotyki (okolice szkół, bary ,przystanki)

        

         Generalnie należy uznać, że stan bezpieczeństwa  na terenie Gminy Ciepielów  jest z roku na rok na coraz to wyższym poziomie. Sprzyja temu właściwa i ścisła współpraca z samorządem Gminy Ciepielów.

Należy jednoznacznie stwierdzić, że bez wydatnej pomocy zarówno finansowej jak i rzeczowej realizacja zadań, a szczególnie osiągnięcie takich wyników byłoby nie możliwe.  

Wójt gminy zaprasza

<p>Artur Szewczyk</p>

Artur Szewczyk

Pytania do wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy w Ciepielowie

ul. Czachowskiego 1
27-310 Ciepielów
tel./fax: 48-37-88-080
e-mail: gmina@ciepielow.pl 

Przyjęcia Interesantów:
poniedziałek - piątek:
w godz: 7:15 -15:15

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.