Logo Gmina Ciepielów

Dane osobowe (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY CIEPIELÓW

 

            W związku z wypełnianiem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Ciepielów jest Wójt Gminy Ciepielów z siedzibą przy ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, tel.: 048 37 88 080, adres e-mail: gmina@ciepielow.pl
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: ewidencja@ciepielow.pl
 3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Ciepielów - przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Ciepielów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 li. c RODO),
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Ciepielów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • dochodzenia roszczeń i należności, prowadzenia statystyk oraz raportowania (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. f RODO),
 • w pozostałych przypadkach Wasze dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

      5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt 4 powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. inne jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – m.in. ZUS, PFRON, GOPS),
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Ciepielów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy  Ciepielów
  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  2. Każdemu kto powierza przetwarzanie danych Wójtowi Gminy Ciepielów przysługuje prawo dostępu do treści powierzonych danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.:  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  3. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach prawnych. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych osoby zostaną o tym fakcie poinformowane. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
  4. Państwa dane nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  5. Państwa dane nie będą przesyłane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Wójt gminy zaprasza

<p>Artur Szewczyk</p>

Artur Szewczyk

Urząd Gminy w Ciepielowie

ul. Czachowskiego 1
27-310 Ciepielów
tel./fax: 48-37-88-080
e-mail: gmina@ciepielow.pl 

Przyjęcia Interesantów:
poniedziałek - piątek:
w godz: 7:15 -15:15

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.