Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 28 Lutego 2015 roku,  do końca roku zostało  307 dni, imieniny: Chwalibóg, Józef, Makary, Nadbor, Roman

VIII Festiwal Produktów Regionalnych

W sobotę 7 lutego 2015 r. w Zwoleniu już po raz siódmy odbył się Festiwal Produktów Regionalnych zorganizowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój". Tegoroczny Festiwal był widowiskiem charakteryzującym polskie tradycje i obyczaje związane z okresem świątecznym. W festiwalu uczestniczyły zespoły oraz Koła Gospodyń Wiejskich reprezentujące gminy objęte Lokalną Strategią Rozwoju tj. Zespół „PO CO CI TO”, gmina Ciepielów; KGW Grzmucin, gmina Gózd; Zespół „Gaworzące Spódnice”, gmina Iłża; Zespół „Bartodziejaki”, gmina Jastrzębia; Zespół „Kobiety Aktywne” ... więcej


Wybory sołeckie

Na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Ciepielów nr 12 – 39 z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa w miejscowościach położonych na terenie gminy Ciepielów przeprowadzone zostaną wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w dniach 15 – 27 luty 2015 roku. Terminarz i miejsca przeprowadzenia wyborów ... więcej


XIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, a patronat medialny: miesięcznik AGROmechanika, oraz telewizja interaktywna AgroNews com.pl, AGRO SERWIS, TVP1 i dwutygodnik Zielony Sztandar. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych ... więcejBiuletyn informacyjny Nasza Gmina
Urząd Gminy w Ciepielowie zaprasza do współpracy przy tworzeniu biuletynu informacyjnego Nasza Gmina. Bezpłatny kwartalnik samorządu gminy Ciepielów ukazuje się od maja 2000 roku w nakładzie 2200 egzemplarzy, aktualnie redagowany jest 64 numer biuletynu. Osoby zainteresowane publikacją artykułów w biuletynie mogą nadesłać materiały mailowo na adres biuletyn@ciepielow.pl lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń. Za teksty i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów.


Przychodnia SPZOZ w Bąkowej już działa


Od dnia 07.01.2015 roku Filia SPZOZ w Bąkowej czynna będzie 2 razy w tygodniu tj. wtorek i piątek w godzinach 14:30 – 18:00, opiekę lekarską sprawował będzie lek. T. Sidor.
Obniżka podatku od środków transportowych

W związku z dużym zainteresowaniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie transportu samochodowego, Rada Gminy Ciepielów na wniosek wójta podjęła uchwałę o obniżeniu stawki podatku od środków transportowych o 25%. Od dnia 1 stycznia 2015 roku obniżką dotychczasowych stawek, zostaną objęci wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie gminy Ciepielów.


Wyjazd gimnazjalistów do Portu Lotniczego w Radomiu zrealizowany w ramach projektu „W nauce sukces”

W środę 26 listopada 2014 roku w ramach działań Szkolnego Ośrodka Kariery grupa gimnazjalistów wzięła udział w wyjeździe o charakterze edukacyjno – dydaktycznym do portu lotniczego położonego zaledwie 45 kilometrów od Ciepielowa. Powszechnie wiadomo, że na radomskim Sadkowie od kilkudziesięciu lat istnieje lotnisko wojskowe, nie wszyscy jednak wiedzą, że już od 2012 roku trwały starania, by lotnisko dostosować do potrzeb cywilnych. Powołanie do życia takiego portu lotniczego ... więcej


Ogłoszenie
Urząd Gminy w Ciepielowie oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie – zatrudni lekarza internistę lub lekarza rodzinnego do pracy w ośrodku zdrowia w Ciepielowie i ośrodku zdrowia w Bąkowej. Oferujemy bardzo dobre, ponad standardowe warunki wynagrodzenia. Zainteresowanych prosimy o kontakt z wójtem gminy telefon 48 3788-080 lub Kierownikiem SPZOZ w Ciepielowie Tadeuszem Rybusem telefon 48-3788-011.Gratulacje
Szanowny Panie Wójcie! W związku z wyborem na zaszczytną funkcję Wójta Gminy, proszę o przyjęcie moich serdecznych gratulacji. Pana wybór jest efektem społecznego zaufania i poparcia, jakim obdarzyli Pana wyborcy. Wyrazy szczerego uznania kieruję także ku wybranym radnym gminy. Razem rozpoczną Państwo ważną i odpowiedzialną pracę dla dobra całej gminnej wspólnoty. Każde wybory niosą ze sobą nowe nadzieje i oczekiwania. Mieszkańcy wybierając Pana i radnych wyrazili swoją nadzieję na rozwiązanie konkretnych problemów, na osiągnięcie konkretnych celów, spełnienie konkretnych obietnic ... więcejCztery lata minęły – osiągniecia ostatniej kadencji

VI kadencja działalności władz samorządowych naszej gminy właśnie dobiega końcowi. Czas na podsumowanie tego, co wspólnie przez ostatnie cztery lat zrobiliśmy dla gminy i jej mieszkańców. Z perspektywy tych czterech mijających lat, trzeba podkreślić, że były to lata spokojnej pracy, kiedy cała Rada Gminy współpracowała z wójtem, rozwiązując wiele spraw zarówno w zakresie dalszego rozwoju infrastruktury technicznej gminy, a więc budowy dróg, wodociągów, jak i podejmując działania ... więcej


Projekt dla Szkoły Podstawowej w Ciepielowie

Budynek stanowiący siedzibę szkoły podstawowej w Ciepielowie przy ulicy Lekarskiej, oddano do użytku 4 czerwca 1994 r. W początkowych założeniach miał być przeznaczony na cele służby zdrowia, jednakże odstąpienie od budowy nowej szkoły przy ulicy Sandomierskiej, spowodowało zmianę przeznaczenia budynku na cele oświatowe. Szkoła podstawowa zlokalizowana była wówczas w miejscu dzisiejszego gimnazjum. Po utworzeniu gimnazjum w 1999 roku, budynek przy ulicy Lekarskiej przeznaczono w całości szkołę podstawową. W taki sposób stosunkowo niewielki budynek przejął największą liczbę dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w gminie ... więcej


Zasłużeni dla Rolnictwa oraz jubileusz zespołu ludowego Po Co Ci To

22 października w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy z udziałem Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego pana Leszka Ruszczyka. Pana Wicemarszałek przybył do naszej gminy na zaproszenie wójta i Rady Gminy w związku z zaplanowanymi uroczystościami wręczenia rolnikom z terenu gminy odznaczeń „Zasłużony dla rolnictwa”, przyznanymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także z okazji jubileuszu 30-lecia działalności zespołu ludowego „Po Co Ci To ?”... więcej


Zwyczaje i obrzędy ziemi ciepielowskiej dawniej i dziś

Dnia 24 października 2014 r. w scenerii przedstawiającej wnętrze wiejskiej chaty, odbył się Gminny Przegląd Twórczości Regionalnej ,,Zwyczaje i obrzędy ziemi ciepielowskiej dawniej i dziś”. Jak co roku organizatorem konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa im. dr. M. Papuzińskiego w Ciepielowie, a funkcje koordynatorów pełniły niezmiennie panie: Małgorzata Rusinowska i Ewa Sulima. Honorowy patronat nad przeglądem sprawował Wójt Gminy Ciepielów - pan Artur Szewczyk. Punktualnie o godz. 9.00 uroczystego otwarcia dokonała pani Dyrektor Elżbieta Giemza, która powitała wszystkich zaproszonych gości, nauczycieli i uczniów oraz przybliżyła zgromadzonym cele uroczystości ... więcej


Widoczny na drodze

Podczas inauguracji kampanii Mazowieckiej Komendy Policji „Zabłyśnij na drodze” na terenie gminy Ciepielów zapoczątkowana została akcja promująca noszenie elementów odblaskowych. Akcja ta związana jest ze zmianą przepisów ruchu drogowego, które od 31 sierpnia wprowadziły konieczność noszenia elementów odblaskowych przez wszystkich pieszych poruszających się po zmroku w terenie niezabudowanym. Do tej pory taki obowiązek miały jedynie dzieci poniżej 15 roku życia. Policjanci i eksperci zgodnie podkreślają, że po zmroku pieszego z odblaskiem kierowca zauważy nawet pięć razy szybciej niż nieoznaczonego. Osoba poruszająca się po zmroku poboczem nieoświetlonej drogi jest praktycznie niewidoczna ... więcej


Złote gody

50 lat temu na ślubnym kobiercu stanęło na pewno wiele par. Składały sobie przysięgę małżeńską, miały wiele planów i nadziei. Do dziś pamiętają słowa z 1. Listu do Koryntian: „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje ... więcej


Można się będzie budować

Dobiegają do końca prace związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów, oraz zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zmiany dotyczą wybranych części planu zagospodarowani przestrzennego gminy ( nie dokonujemy bowiem zmiany całego planu) i dotyczą wniosków złożonych przez mieszkańców gminy z prośbą o dokonanie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów - uchwalonego w dniu 29 kwietnia 2004 roku, w związku z ich decyzją o budowie na terenie gminy Ciepielów domu mieszkalnego, lub zalesienia posiadanych niektórych nieruchomości ... więcej


Gdzie głosujemy

W związku ze zmianami dokonanymi przez Radę Gminy w Ciepielowie w zakresie lokalizacji siedzib komisji wyborczych, a co za tym idzie miejscem oddawania głosów w wyborach przez mieszkańców, za pośrednictwem biuletynu przekazujemy Państwu informację w tej sprawie. Problem zmiany lokalizacji miejsca głosowania, wystąpił już przy ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego. W wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014r mieszkańcy Wielgiego, Borowca i Marianek oddadzą głosy w nowej siedzibie obwodowej komisji wyborczych w Domu Ludowym w Wielgiem. Lokale z innych miejscowości z terenu gminy Ciepielów pozostały bez zmian ... więcej


Usuwanie azbestu

W związku z rozstrzygnięciem konkursu AZBEST 2014 organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki, Urząd Gminy w Ciepielowie podpisał porozumienie z Ministerstwem Gospodarki, dotyczące realizacji zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Na podstawie porozumienia Ministerstwo przekazało Gminie dotację celową w wysokości 12 800 zł na zrealizowaniu zadania „Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ciepielów”. Wkład własny gminy wynosi 3 200 zł. Na realizację inwentaryzacji zawarto umowę z firmą Meritum Competence w Warszawie. Umowa obejmowała między innymi: przeprowadzenie inwentaryzacji ... więcej


30 lecie OSW w Hucie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie służy dzieciom i młodzieży już 30 lat. Z tej jedynej tego typu placówki na terenie powiatu lipskiego, korzystają także najmłodsi mieszkańcy gminy Ciepielów. 19 września br. OSW w Hucie obchodził jubileusz. Placówce nadano sztandar, a w uroczystościach jubileuszowych uczestniczył Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Gminę Ciepielów reprezentował wójt Artur Szewczyk oraz dyrektor PSP w Bakowej Anna Kozieł, której placówka ściśle współpracuje z ośrodkiem ... więcej


Gimnazjaliści w fabryce broni

W sobotę 25 października w ramach działań Szkolnego Ośrodka Kariery grupa gimnazjalistów wzięła udział w wyjeździe o charakterze edukacyjno–dydaktycznym do radomskiej Fabryki Broni „Łucznik”. Celem wyjazdu było zwiedzanie Fabryki Broni, prezentacja najnowocześniejszej w Europie linii produkcyjnej a także zapoznanie uczniów z wybranymi stanowiskami pracy. Jest to zakład pracy w którym obowiązują wysokie standardy bezpieczeństwa i ochrony tajemnicy technologicznej. Na terenie fabryki obowiązuje całkowity zakaz fotografowania. Zwiedzanie przez uczniów tego wyjątkowego zakładu było możliwe tylko w ramach Dni Otwartych Fabryki Broni ... więcej


VIII Rajd Rowerowy szlakiem Związku Gmin Nad Iłżanką - jesienna inauguracja kampanii Mazowieckiej Komendy Policji „Zabłyśnij na drodze”

W dniach 9 - 10 października oraz 16 i 17 października 2014 roku odbył się VIII rajd Związku Gmina nad Iłżanką. W dniu 9 października w czasie pierwszej część VIII Rajdu „Po Szlakach Związku Gmin Nad Iłżanką” nastąpiła jesienna inauguracja kampanii Mazowieckiej Policji „Zabłyśnij na drodze”, promującej wśród tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego noszenie elementów odblaskowych i dbanie o własne bezpieczeństwo na drodze. Imprezę objął patronatem Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji insp. Cezary Popławski. Na starcie uczestników rajdu przywitali ... więcej


Od przypadku do wypadku !

Jesień to czas zbioru ostatnich plonów i pracy w polu oraz w obejściu. Choć zima kojarzy się z odpoczynkiem, to na wsi zawsze jest coś do zrobienia. Pora jesienno-zimowa to okres, w którym jest więcej czasu na dokonanie wielu napraw, czy bieżących konserwacji maszyn i urządzeń. Mimo, że pracy jest nierzadko mniej to i tak wyjątkowo często dochodzi do wypadków. Szybko zapadający zmierzch utrudnia widoczność. Do tego padający deszcz, czy śnieg powoduje rozmiękczenie gruntu, oblodzenie dróg i podwórzy. Najczęściej w tak niesprzyjających warunkach dochodzi do upadków. Do tej pory w 2014r. na terenie województwa mazowieckiego spośród 2346 wypadków przy pracy rolniczej aż 871 z nich to upadki osób ... więcej


Zaproszenie - VIII Rajd Rowerowy szlakiem Związku Gmin Nad Iłżanką - jesienna inauguracja kampanii Mazowieckiej Komendy Policji „Zabłyśnij na drodze”

W czwartek 9 października 2014 r. w Ciepielowie odbędzie się jesienna inauguracja kampanii Mazowieckiej Komendy Policji „Zabłyśnij na drodze”, promującej wśród tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego noszenie elementów odblaskowych i dbanie o własne bezpieczeństwo na drodze. Imprezę objął honorowym patronatem Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji insp. Cezary Popławski. Kampania zorganizowana zostanie przy okazji VIII Rajdu Rowerowego szlakiem Związku Gmin Nad Iłżanką. Inauguracja rozpocznie się o godz. 12:00 w Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie ... więcej


Obchody 75 Rocznicy Mordu Jeńców Wojennych w Dąbrowie - fotorelacja
 

Dnia 14 września 2014 roku w Dąbrowie odbyła się uroczystość uczczenia pamięci poległych żołnierzy Wojska Polskiego ... więcej
Ogłoszenie

Urząd Gminy w Ciepielowie informuje rolników, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych powstałych wskutek gwałtownych opadów deszczu w miesiącu lipcu i sierpniu w bieżącym roku o zgłaszanie się do sołtysów swojej miejscowości lub do Urzędu Gminy w Ciepielowie (pok. Nr 4) z informacją o wysokości powstałych szkód w gospodarstwie rolnym. Na podstawie zebranych informacji Wójt Gminy Ciepielów wystąpi do Wojewody Mazowieckiego o powołanie Terenowej Komisji do szacowania strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi ... więcej


Zaproszenie - Obchody 75 Rocznicy Mordu Jeńców Wojennych w Dąbrowie, 14.09.2014

Wójt Gminy Ciepielów oraz Komitet Organizacyjny Obchodów 75 Rocznicy Mordu Jeńców Wojennych w Dąbrowie zaprasza na uroczystość uczczenia pamięci poległych, która odbędzie się 14 września 2014 roku przy pomniku bestialsko wymordowanych żołnierzy Wojska Polskiego w Dąbrowie k. Ciepielowa. Program uroczystości: 11.50 Zbiórka na placu przed pomnikiem na Dąbrowie. 11.55 Apel poległych. 12.00 Uroczysta polowa Msza Św. 13.10 Przemówienie okolicznościowe wójta gminy. 13.30 Złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem. 13.50 Pokaz grupy rekonstrukcyjnej wydarzeń z okresu Kampanii Wrześniowej 1939 roku oraz Walk B. Ch. 14.40 Spotkanie koleżeńskie, żołnierska grochówka ... więcej


Zawody wędkarskie z LGD z Wielgiem

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" w Zwoleniu w dniu 7 września 2014 organizuje zawody wędkarskie na terenie stawów pana Krzysztofa Siwca w Wielgiem. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w przedsięwzięciu oraz do zapoznania się z poniższym Regulaminem zawodów ... więcejZaproszenie na czterdziestą czwartą sesję Rady Gminy Ciepielów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - zwołuję XLIV sesję Rady Gminy Ciepielów w dniu 29 sierpnia 2014 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie, z proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ. 5. Informacja wójta gminy z realizacji budżetu za I półrocze 2014 roku. ... więcej


Budowa przydomowych oczyszczalni

Po uchwaleniu w ubiegłym roku Gminnego Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków 2013-2020, w tym roku nasza gmina przystępuje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnie zostaną wykonane na posesjach mieszkańców, którzy w ubiegłym roku złożyli wnioski, a następnie zostały dla nich wykonane projekty techniczne. W styczniu 2014 roku w ramach ogłoszonego konkursu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, nasza gmina złożyła wniosek o dofinansowanie unijne ... więcej


Drogi w Wólce Dąbrowskiej i Świesielicach „Ławki” wybudowane

Przebudowa drogi gminnej Wólka Dąbrowska etap II, odcinek o długości 950 mb. Łączny koszt budowy drogi, która jest już drugim odcinkiem budowanym w tej kadencji w Wólce Dąbrowskiej, wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 202 000 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia. Etap I budowy drogi o długości 1150 mb wykonano w roku 2012 za kwotę 223 155,87 zł Zakres robót etapu II obejmował ... więcej


Wywiad z wójtem gminy Ciepielów w Magazynie Samorządowym Gmina

W czerwcowym wydaniu Magazynu Samorządowego Gmina w cyklu wywiadów Poczet Wójtów Polskich ukazała się rozmowa redaktor Anny Cebuli z Arturem Szewczykiem wójtem Gminy Ciepielów, zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu ... więcej


Nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Partyzantów i ul. Polnej w Ciepielowie

Dwie ulice w Ciepielowie mają już nową nawierzchnię asfaltową, na ulicy Partyzantów i Polnej ułożono w sumie 540 mb nowego asfaltu, koszt inwestycji wyniósł 121 500 zł. Na budowę ulicy Polnej w Ciepielowie złożono jedną ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ. Przetarg wygrała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 60 643,87 zł. Całkowity koszt budowy drogi z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim ... więcej


Nowe odcinki dróg w Bąkowej "Pod lasem" i "koło stawu"

Zakończyła się budowa dwóch odcinków dróg gminnych w miejscowości Bąkowa. W sumie wykonano 1550 mb nowych dróg asfaltowych wraz z poboczami z kruszywa. Łączny koszt inwestycji drogowych w Bąkowej wyniósł 306 000 zł. Przebudowa drogi gminnej Bąkowa "koło stawu". Odcinek o długości 300 mb, w przetargu na budowę drogi złożona została jedna oferta spełniająca wszystkie warunki SIWZ. Ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia oferując cenę 60 402,96 zł ... więcej


Zakończyła się przebudowa drogi gminnej Łaziska "Stara Wieś - Remiza OSP"

Droga w Łaziskach została wybudowana na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach i oczywiście jako droga dojazdowa do okolicznych gospodarstw domowych oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach „Dworek Uroczysko”. Dodatkowo przed remizą OSP wybudowany został parking dla samochodów. W sumie wykonano 450 mb nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową i poboczami z kruszywa. Łączny koszt budowy drogi i parkingu wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 91 000 zł ... więcej


Pasieki – najdłuższa nowo wybudowana droga

Najdłuższą i jednocześnie najdroższą drogą, którą w tym roku wybudowaliśmy jest pierwszy etap drogi przez wieś Pasieki. Początkowo gmina zamierzała wybudować odcinek drogi o długości 1,7 km, niestety oferty złożone na pierwszy przetarg ogłoszony na to zadanie grubo przewyższały możliwości finansowe określone w budżecie gminy. Podjęto decyzję o zmniejszeniu budowanego odcinka. Ostatecznie w wyniku kolejnego przetargu, wybudowano odcinek o długości 1,5 km. Najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 285 252,25 zł ... więcej


Droga na „Żabiance”

Droga na „Żabiance”, to odcinek łączący miejscowość Stary Ciepielów z Rekówką. Pierwszy etap tej drogi o długości 1200mb. wykonaliśmy na początku czerwca br. Drugi odcinek, który planujemy do realizacji w przyszłej kadencji będzie stanowił połączenie Rekówki z Kawęczynem ( w tym samym ciągu drogi gminnej). Pierwszy etap budowy drogi zakończył się łącznym wydatkowaniem 257 tysięcy złotych. Przypomnijmy, że po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym komisja przetargowa stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma ... więcej


10 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ – CO OSIĄGNĘLIŚMY?

To już 10 lat! 1 maja 2004r. Polska oficjalnie wstąpiła do struktur Unii Europejskiej. Czy te wszystkie lata przynależności do Wspólnoty rzeczywiście zmieniły coś w życiu Polaków, czy zmieniły coś w życiu mieszkańców naszej Gminy? W związku z dziesiątą rocznicą w środkach masowego przekazu podsumowań nie ma końca. Trudno jest jednak ocenić wszystkie dobre i złe strony naszej akcesji z Unią Europejską. Niewątpliwie największą korzyścią, jaką osiągnęliśmy jako Polacy to otwarcie granic i rynków pracy na terenie Wspólnoty. Niestety otwarcie granic i rynków pracy dla Polaków spowodowało bardzo dużą emigrację zarobkową. Plusem jest jednak to, że pracując poza granicami kraju, pieniądze tam zarobione wydajemy w Polsce, co w dużym stopniu nakręca naszą gospodarkę ... więcej


poprzednie artykuły